Nederlands Deutsch

Lithium

Lithium is één van de alkalimetalen en komt in de natuur komt het voor als mengsel van de isotopen Li-6 en Li-7. Het is het lichtste vaste metaal, het is zacht en zeer reactief, licht ontvlambaar en heeft een laag smeltpunt.

Symptomen overschot

Inademing: brandend gevoel, hoesten, kortademigheid, hijgen, keelpijn, longoedeem.

Huid: roodheid, verbandingen, pijn, blaren.

Ogen: Roodheid, pijn, pijnlijke diepe verbrandingen.

Inslikken: maagkrampen, maagpijn, brandend gevoel, misselijkheid, shock of flauwvallen, overgeven, verzwakking.

Blootstelling

Lithium kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van aerosolen en door inslikken.

Bronnen

Batterijen, geneesmiddelen, keramiek, glas, smeermiddelen, vloeistoffen voor warmteoverdracht, antioxidant in koper en koperverbindingen.