Nederlands Deutsch

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RP Sanitas Humanus BV, gevestigd en kantoorhoudende te NL-4493 AS Kamperland, aan het adres Veerweg 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland onder nummer 14635261.


Algemeen

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.
Deze voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle gerelateerde activiteiten welke RP Sanitas Humanus BV uitbrengt aan of sluit met een opdrachtgever (de Opdrachtge-ver). Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de specifieke overeenkomst in het kader waarvan de afwijkingen zijn overeengekomen.
2.
Mondelinge afspraken met de Opdrachtgever, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en afspraken met medewerkers van RP Sanitas Humanus anders dan de personen aan wie blijkens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt, zijn voor RP Sanitas Humanus pas bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.
RP Sanitas Humanus wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1.
Alle offertes van RP Sanitas Humanus zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes vervallen 4 weken na de datum van de offerte.
2.
Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie zodat Op-drachtgever er geen rechten aan kan ontlenen.
3.
Een overeenkomst tussen RP Sanitas Humanus en de Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat RP Sanitas Humanus de bestellingen of opdrachten en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat feitelijk door RP Sanitas Humanus met de uitvoering van de opdracht danwel de verzending van bestelde zaken is aangevangen.

Artikel 3: Betaling
1.
Tenzij betaling per automatische incasso is overeengekomen, dient betaling van de facturen van RP Sanitas Humanus te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, welke termijn een fatale termijn is. Indien de factuur binnen die termijn niet wordt voldaan door de Opdrachtgever dan zal hij van rechtswege in verzuim komen te verkeren en zal Opdrachtgever RP Sanitas Humanus een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% per maand over het bedrag ten aanzien waarvan de Opdrachtgever in verzuim verkeert.
2.
Alle betalingen dienen plaats te vinden in Euro's of in een andere overeengekomen valuta, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Betaling wordt geacht te zijn geschied op de datum dat de bankrekening van RP Sanitas Humanus is gecrediteerd of, bij eventuele contante betaling, op de datum zoals vermeld op de kwitantie.
3.
RP Sanitas Humanus is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen.
4.
Indien RP Sanitas Humanus als gevolg van de non betaling door de Opdrachtgever ge-noodzaakt mocht zijn om haar vordering(en) ter incassering uit handen te geven, dan zullen alle daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat gefixeerd op 15% van het totaalbedrag van de ter incasso uit handen gegeven facturen. Daarnaast komen eventuele proces-, beslag en executiekosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4: Overmacht
Indien RP Sanitas Humanus de overeenkomst met Opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, door overmacht of door welke oorzaak dan ook, dan zal zij gerechtigd zijn die overeenkomst geheel of partieel te ontbinden zonder dat dit haar tot schadevergoeding verplicht. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden om voor het deel van de overeenkomst dat door RP Sanitas Humanus wel is uitgevoerd, de voor dat deel overeengekomen -of indien daarvoor geen separate prijs is overeengekomen, een redelijke en gebruikelijke- prijs te betalen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
1.
In alle gevallen waarin RP Sanitas Humanus volgens deze algemene voorwaarden of een dwingende wetsbepaling aansprakelijk mocht zijn voor eventueel door de Opdrachtgever geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RP Sanitas Humanus, zal de schadeaanspraak van de Opdrachtgever beperkt zijn tot het bedrag dat deze voor de geleverde zaken of verstrekte dienst aan RP Sanitas Humanus heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid.
2.
De Opdrachtgever is verplicht om zijn schade in overleg met ons zoveel mogelijk te beperken.


Verkoop en levering van producten

Artikel 6: Verzendkosten
RP Sanitas Humanus is gerechtigd de met de verzending van de verkochte producten samenhangende verzendkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze verzendkosten bedragen bij orders lager dan EUR 100,00 (excl btw) een bedrag van EUR 7,50. Bij orders vanaf EUR 100,00 (excl btw) zal RP Sanitas Humanus de verzendkosten voor haar rekening nemen.

Artikel 7: Verkoop en levering naar andere EU landen
Verkoop en levering van zaken aan Opdrachtgevers buiten Nederland maar binnen de Europese Unie kan onder omstandigheden vrij van omzetbelasting geschieden indien Opdrachtgever tegelijk met de bestelling zijn btw-nummer opgeeft. Wordt dit nummer niet opgegeven dan zal RP Sanitas Humanus gerechtigd zijn de verkoopprijs met het toepasselijke btw-tarief te verhogen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1.
De eigendom van de zaak of zaken welke uit hoofde van de betreffende ver-koopovereenkomst door RP Sanitas Humanus aan de Opdrachtgever zijn geleverd gaat pas op de Opdrachtgever over nadat deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met RP Sanitas Humanus heeft voldaan, waaronder begrepen de betaling van verschuldigd geworden rente en kosten.
2.
De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren of aan derden in gebruik te geven zolang daarop een eigendomsvoorbehoud ten gunste van RP Sanitas Humanus rust. RP Sanitas Humanus is te allen tijde bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich te nemen. Uitoefening van deze bevoegdheid impliceert geen ontbinding van de koopovereenkomst, tenzij RP Sanitas Humanus mededeelt dat zij met die terugname de overeenkomst ontbonden acht.


Onderzoekswerkzaamheden

Artikel 9: Methodiek, opdrachtgevers en monsters
1.
Aan RP Sanitas Humanus opgedragen analysewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door deskundige en terzake voldoende opgeleide medewerkers, volgens de gangbare analysemethoden en naar de stand van de wetenschap op dat moment.
2.
Aanvragen tot het verrichten van dergelijke analysewerkzaamheden kunnen slechts worden gedaan door artsen en erkende therapeuten door middel van een ingevuld en door zowel de Opdrachtgever als de patiënt voor akkoord ondertekend aanvraagformulier. Door ondertekening van dat aanvraagformulier door Opdrachtgever en de patiënt verklaren zij tevens hoofdelijk te zullen instaan voor de betaling van de kosten welke met die aanvraag verband houden, ongeacht de uitkomst van dat onderzoek.
3.
De monstermaterialen die door of vanwege de Opdrachtgever worden aangeboden voor onderzoek dienen door de Opdrachtgever deugdelijk te worden verpakt en geconserveerd en voorzien van deugdelijke informatie met inachtneming van de toepasselijke normen en veiligheidsvoorschriften.
4.
RP Sanitas Humanus zal de haar ter beschikking gestelde monsters vernietigen direct nadat zij haar analyses en andere werkzaamheden betreffende de monsters heeft uitgevoerd, tenzij de Opdrachtgever RP Sanitas Humanus voordien schriftelijk heeft verzocht de monsters te bewaren. In dit laatste geval zullen de partijen redelijke afspraken maken over de voorwaarden en condities, inclusief eventuele vergoedingen, voor het bewaren van de monsters.


RP Academy

Artikel 10: Wijze van inschrijving en annulering
1.
Inschrijvingen voor trainingen, cursussen en seminars gegeven door of namens RP Sanitas Humanus geschied door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, ofwel per e-mail ofwel via de website van RP Sanitas Humanus. In uitzonderingsgevallen kan de Opdrachtgever zich telefonisch opgeven.
2.
RP Sanitas Humanus behoudt zich het recht voor om -om welke reden dan ook- een cursus, training of seminar geheel te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of tijdstip. In dit geval zal RP Sanitas Humanus nimmer tot enige schade-vergoeding aan de Opdrachtgever gehouden zijn. Wel heeft de Opdrachtgever in dat geval het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren.
3.
Indien de Opdrachtgever, buiten de gevallen als in het vorige lid bedoeld, de inschrijving geheel of ten dele (dat wil zeggen vermindering van het aantal ingeschreven personen) wenst te annuleren, dan geldt de volgende regeling:
- Indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 30 kalenderdagen voor de cursus- /training- of seminardatum: geen annuleringskosten verschuldigd;
- Indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voor de cursus-/training- of seminardatum: 100% van het inschrijfgeld als annuleringskosten verschuldigd.
4.
Elke annulering dient schriftelijk te worden gedaan bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.
5.
In overleg met, en na toestemming van RP Sanitas Humanus, is het mogelijk dat de Opdrachtgever zichzelf, of een andere ingeschrevene, door een ander persoon laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen.
6.
RP Sanitas Humanus kan in individuele gevallen van het bepaalde in de voorgaande leden -ten gunste van de Opdrachtgever- afwijken.

Artikel 11: Mogelijkheid van gespreide betaling
In afwijking van artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden kan RP Sanitas Humanus de Opdrachtgever in het kader van trainingen, cursussen of seminars een mogelijkheid van gespreide betaling van het inschrijfgeld toestaan. De mogelijkheid en de voorwaarden voor een gespreide betaling zullen door RP Sanitas Humanus per cursus, training of seminar afzonderlijk worden vastgesteld.


Toepasselijk Recht en Forum

Artikel 12
1. Op deze Algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Middelburg, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.