Nederlands Deutsch

Disclaimer

RP Sanitas Humanus B.V. is verdeler, fabrikant van supplementen en een laboratorium die door middel van onderzoeken artsen en therapeuten op het gebied van complementaire geneeskunde wil ondersteunen. 
Op deze website vindt u informatie over onze producten en diensten. Deze informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Er is een gedeelte voor de consument en een gedeelte voor de professional. Voor beide gedeelten geldt dat er aan de inhoud van deze informatie op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend. RP Sanitas Humanus B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit onjuistheden in de informatie, het gevolg van handelen en/of beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website of anderszins. Raadpleeg bij twijfel altijd een een deskundige (arts, therapeut, etc).

De informatie in het professionele gedeelte is niet bedoeld voor leken, consumenten of patiënten. Het verstrekken van deze informatie (door professionals) aan leken is niet toegestaan.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RP Sanitas Humanus B.V.