Nederlands Deutsch

Algemene voorwaarden RP Academy

Wijze van inschrijving en annulering

Inschrijvingen voor de scholingen gegeven door of namens RP Sanitas Humanus geschied door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, ofwel per e-mail ofwel via de website van RP Sanitas Humanus.

RP Sanitas Humanus behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook de scholing geheel te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie, datum of tijdstip. In dit geval zal RP Sanitas Humanus nimmer tot enige schadevergoeding aan de deelnemer gehouden zijn. Wel heeft de deelnemer in dat geval het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren.

Indien de deelnemer, buiten de gevallen als in het vorige lid bedoeld, de inschrijving geheel of ten dele (d.w.z. vermindering van het aantal ingeschreven personen) wenst te annuleren, dan geldt de volgende regeling:

  • indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 30 kalenderdagen voor de scholing zijn geen annuleringskosten verschuldigd;
  • indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voor de scholing is 100% van het inschrijfgeld als annuleringskosten verschuldigd.

Elke annulering dient schriftelijk te worden gedaan bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.

In overleg met, en na toestemming van RP Sanitas Humanus, is het mogelijk dat de deelnemer zichzelf, of een andere ingeschrevene, door een ander persoon laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen. In dit geval worden verwerkingskosten ter hoogte van €30,00 in rekening gebracht.