Nederlands Deutsch

Bismut

Vanuit industrieel oogpunt wordt het gezien als één van de minst toxische zware metalen, echter hoge concentraties kunnen dodelijk zijn. Bismut en bismutzouten kunnen de lever beschadigen, maar de schade blijft meestal beperkt. Ernstige en soms fatale vergiftiging kan het resultaat zijn van de inname van grote hoeveelheden bismut in gesloten holtes en van de toepassing bij verbrandingen (in vloeibare vorm). Men heeft aangegeven dat het gebruik van bismut gestaakt moet worden wanneer zich tandvleesontsteking voordoet, anders kunnen zweren ontstaan. Andere effecten als onrust, albumine in de urine, diarree en exodermatitis kunnen tevens voorkomen.

Symptomen overschot

Acute effecten bij inademing: irritatie van de ademhalingsorganen, slechte adem, metaalsmaak, tandvleesontsteking.

Inslikken: misselijkheid, gewichtsverlies, albuminuria, diarree, huidreacties, hoofdpijn, koorts, slapeloosheid, depressie, reumatische aanvallen, zwarte lijn om de mond.

Huid en ogen: irritatie.

Chronische effecten bij inademing en inslikken: lever- en nierschade, bloedarmoede, zwarte lijnen om de mond, zweren, trage stofwisseling, verminderde spermaproductie, onvruchtbaarheid.

Huid: dermatitis

Blootstelling

Ademhaling, huid en inslikken.

Bronnen

Cosmetica, maagmedicatie (Pepto Bismol), sommige medicijnen, beroepsmatige blootstelling, steenkoolverbranding, vuilverbranding, glas, keramiek, elektronica, meststoffen, laagsmeltende soldeer, mengbare legeringen en vishaken.